- I use Lomo Smena 8M/Praktica Nova/ Flexaret/ Olympus PEN
Say something Archive main blog